timoandersson Yksilön vapauden puolesta

Työttömät hylkysyrjään – Sipilän hallituksen pyhästä tahdosta !

Työttömien ”aktiivimallin” säätäminen laiksi on merkki siitä, ettei Suomen eduskunta kykene suoriutumaan tehtävästään, jota hoitamaan kansanedustajat on valittu. Huolestuttavaa on, ettei kysymyksessä ole aktiivi- vaan työttömyysturvan leikkausmalli. On syytä kirjoittaa mallin nimi lainausmerkkeihin, sillä aktivoinnista ei ole kysymys. Voimaan astuneen työttömiin vihamielisyyttä osoittavan riisto-ja sortolain mukaan ovat samassa veneessä työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan varassa elävät maan kansalaiset. 4,65 prosentin leikkaus koskee tämän vuoden alusta alkaen em. kansalaisryhmiä. ”

Aktiivimalli”-lain avulla viranomaiset pääsevät leikkaamaan niiden työttömyysturvaa, joilla ei ole edellytyksiä täyttää lain edellyttämät kohtuuttomat vaatimukset. Päästään kurmottamaan yhteiskunnan kaikkein turvattomimpia ja kajoamaan heidän vapauteensa tehdä omia päätöksiä. Työttömille on varattu oma hylkysyrjänsä.   

Laki syntyessään susi turmelee pahimmillaan suomalaisen oikeustajun

Leikkauksien toteuttamiseen on valittu lähes kieroin tapa: työnhakijoille asetetaan kirkkain silmin vaatimuksia, joita he eivät pysty täyttämään – myös vaatimuksen asettajien oman tiedon mukaan. Leikkausmalli on toteutettu siten kierosti, että työttömyysturvan ehdot asetetaan sellaisiksi, että niiden täyttäminen on hyvin vaivalloista ja monien kohdalla jopa mahdotonta. Välttääkseen em. leikkauksen työnhakijan täytyy olla pätkätöissä 65 päivän jaksolla 18 tuntia, harjoittaa yritystoimintaa vähintään saaden tuloa 240 euroa tai osallistua työvoimabyrokraattien työllistymistä edistäviin toimiin.

Hallitusherrat ovat toden teolla ryhtyneet luomaan ja kärjistämään vastakkainasettelua menestyneiden ja järjestelmänpalvelijoina entistä enemmän menestystä kahmivien ja niiden välillä, jotka ovat kaikesta, aivan kaikesta osattomiksi tuntevia työttömiä ja muita kovan onnen koettelemia.

Kansalaisaloite demokratian perustuslain, vapauden ja perusoikeuksien turvana

Jo yli 127 000 allekirjoitusta saanut kansalaisaloite keskeneräisesti ja ala-arvoisesti valmistellun lain kumoamiseksi on esimerkki siitä, että hallitusherrat virkakuntineen eivät onnistuneet valmistelemaan lakia kansalta salassa, vaikkakin kansalaisyhteiskunta heräsi vasta yhdennellätoista hetkellä. Tajuttiin, ettei todellisuudessa ole kysymys mistään kannustusloukkujen purkamisesta –  vaan korankoultukselle vertoja vetävästä kuuliaisuuskoulutuksesta, pelolla hallitsemisesta niitä, jotka on valittu kansakunnan yleiseksi sylkykupiksi. Työttömät työnhakijat ovat "aktiivimallin" puolustajille siinä tehtävässä, jonka Hitler natseineen varasi natsi-Saksessa juutalaislle. Nämä riisuttiin kaikista inhimillisyyden tunnuksista, ja sen jälkeen leimatitin ali-ihmisiksi, joilla ei ollut mitään sujaa valioihmisten yhteiskunnassa.  Tavoitteena olikin parlamentaarisen demokratian tuhoaminen. 

Tästäkä on kysymys pääministeri Sipilän ministerineen ja käskyläsikansanedustajineen harjoittamassa kurjistamispolitiikassa – juuri kun kansantalouden väitetään kasvavan? Onko taka-ajatuksena Sipilälläkin sama kuin Aatulla?  Ihmeiden aika ei näy olevan vieläkään ohi. 

Onko parlamentarismin alamäki alkanut tai jo täydessä käynnissä?   

Parlamentarismi – sanan laajimmassa merkityksessä – on sitä, että Suomen eduskunta kykenee olemaan vastapainona valiokuntineen hallitusvallan käyttäjille, jotka ministereinä avustavine byrokraatteineen yrittävät kaikin tavoin kahmia itselle valtaa enemmän kuin toimeenpanovaltaan laillisesti kuuluu. Mainitussa merkityksessä parlamentarismi on epäonnistunut ja antanut tilaa diktatuurille. Paisuvan byrokratian vastustamisen kansa on uskonut kansanedustajille hoidettaviksi äänestäjien luottamuksen mukaisesti. Äänestäjät ovat joutuneet pettymään kerta toisensa jälkeen.

Tehtävä on jäänyt toteutumatta kansanedustajien laiminlyöntien vuoksi, kun he eivät ole arvioineet lakiesitystä huolellisesti punniten puolesta ja vastaan poistaen näin epäkohdat. Eduskuntavaalit eivät ole myöskään toimineen onnistuneesti. Tehtävänään vaaleilla on turvata äänestäjänä kansalaisille mahdollisuus vapaasti puuttua kansanedustajiston kokoonpanoon eli ratkaista se, ketkä vapaalla mandaatilla, siis riippumattomina omista puoluekoneistoistaan, pääsevät suorittamaan lakiesitysten perustuslain mukaisuuden arviontiin. Demokratiaa ei saa missään nimessä sekoittaa enemmistödiktatuuriin, joka tarkoittaa, ettei enemmistön kannan toteuttamiselle saisi olla mitään rajoja, vaan vähemmistöt saa jopa tuhota, mikäli enemmistö tahtoo tuhoa.

Hallitus on täysin piittaamaamaton työttömien kansalaisuudesta ja tasavertaisesta kohtelusta

Hallituspuolueet ovat saaneet Suomen eduskunnassa lävitse lain, jolla leikataan kaikkien työttömien työttömyysturvaa. Kansalaisen yhdenvertaisuuden ja orjuuden kiellon periaatteiden vastaisesti tapahtunut sorto romahduttaa luottamusta perustuslakivaliokuntaan ja Suomen eduskunnan yhteydessä toteutettuun kansalaisten perusoikeuksien valvontaan lakeja säädettäessä. Tämän hallituksen aikana äänestäjien haasteena on se, ettei ole voinut luottaa siihen, että kansanedustajat hoitaisivat työnsä oman lupauksensa mukaan. Hallituspuolueiden linja on heittelehtinyt äärimmäisyydestä toiseen ja puoluekurilla kansanedustajat on pakotettu pettämään omat lupauksensa siitä, miten he käyttävät vapaata mandaattien kansakunnan hyväksi.

Kovalalkin kädellä passivoivan "aktiivimallin" tueksi on vedottu taloudellisiin malleihin, jotka ovat yltiöjärkiperäisiä (ääriratiuonalistisia). Vetoajat, kuten Vartiainen, ovat vain jättäneet kertomatta, etteivät mallin taustaoletukset ole lainkaan kokemusperäisiä, mitä niiden ei ole tarkoituskaan olla. Tällaisen mallin soveltaminen edellyttää aina myös mallin kokemusperäistä testaamista, sokeaan rationalismiin perustuvan laiksi laatimisen kiirehtimisen sijaan. On tutkimatta jäleen hutkittu. Varmaankin kaikki on tehty ihan tahallaan.  

Kansalaisaloite po. mallia vastaan on kerännyt jo yli 127 000 allekirjoitusta ja kansalaisten viesti kansanedustajille – moite heille siitä, etteivät he ole onnistuneet tehtävässään. He ovat antaneet hallituksen ministereineen kahmia ylimääräistä valtaa toimeenpanovallan käyttäjille. He ovat tehneet Sipilän diktatuurin mahdolliseksi. Perustuslainvalvomisineen, jotka on keskitetty enimmiltä osin Suomen eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, kansanedustajat ovat ottaneet tehtäväkseen valvoa lakien perustuslain mukaisuutta, siis sisältämien perusoikeuksien tasavertaista toteutumista.

Epäoikeudenmukaisuuksien hillitsemiseksi tulisi parantaa perustuslain-ja perusoikeudenmukaisuuden valvontaa 

Opposition kuuluu myös ottaa esiin oikeudelliset reunaehdot, siis vapauden, tasavertaisuuden ja osallisuuden tunteen vaatimukset, jotta kansakuntaa ei syöstä jatkuvaan ja taukoamattomaan vihapuheeseen, jollainen olisi jopa oikeutettua, mutta joka murentaa yhteiskuntamme perusluottamuksen pohjaa. Tämä ei ole vain opposition vika, jolleivat kansanedustajat laajemmin ymmärrä luoda entistä paremmat edellytykset opposition toiminnalle saada perustuslainvalvonta kuntoon. Tehtävän hoito kuuluu ennen muuta oppositiolle siitä yksinkertaisesta syystä, ettei hallinnon tehokkuuteen tähtäävä enemmistö useinkaan ole kiinnostunut perustuslainvalvonnan toteutumisesta.

Jotta demokratia ei vääristyisi populismiksi tai demagogiaksi – kiihkokansalliseksi kansankiihotukseksi, jossa kaikkein haavoittuvimmille väestöryhmille asetetaan suurimmat uhrautumisvaatimukset, tarvitaan perustuslain toteutumisen valvonta vapaalla mandaatilla toimivan opposition keinoksi estää hallitusherrojen, byrokraattien ja asiantuntijalausujien vallan-ja vauraudenhimo kansanvastaisine vaikutuksineen.  Entistä useampi kansalainen halutaan syöstä riisto-ja sortolaen ja entistä suuremman tehokkuuden nimissä osattomuuteen eli hylkysyrjään, kuten uutta poliittista termiä käyttäen voidaan sanoa. Hylkysyrjiin joutuminen on pyrittävä estämään luomalla entistä tehokkaampi perusvapauksien ja oikeuksien turva.  

Kansalaialoite epäoikeudenmukaista lakia vastaan on demokratian laajentamista               

Merkkinä pääministeri Sipilän sekä Kokoomuksen ja Keskustan puoluetoimistojen diktatuurista on kaikkia työttömiä perustuslain vastaisesti sortava laki, jonka voimaan tuloa perustuslakivaliokunta ei ole pystynyt estämään. On ihmeellistä, että kansan, eritoten työttömien työnhakijoiden, passiivisuutta vuodesta toiseen valitelleet puolueet, mm. nykyiset hallituspuolueet, ovatkin nyt harmissaan siitä, että kansalaiset, myös työttömät työnhakijat, ovat aktivoituneet kansalaisaloitteen avulla osallistumaan parannusvaatimuksin työttömyysturvamme pahimpien epäkohtien poistamiseen. Kansasta vieraantuneet poliitikkomme saisivat olla siitä kiitollisia, että kansalaiset ovat nousseet neuvomaan heitä asioissa, joista vieraantuneilla poliitikoilla ei voi olla muuta kuin virheellisiä käsityksiä. Kansalaisaloitteeseen saadut allekirjoitukset ovat merkki työttömien poliittisesta aktivoitumisesta ja halusta saada kuuluviin oma ääni otetuksi huomioon, kun tehdään työttömien asemaan vaikuttavia päätöksiä.     

Hallitusherrojen puuhailua tarkasteltaessa herää suorastaan kansalaisia ahdistava epäilys, että hallitus haluaa työttömyysongelman hoitamisen sijaan luodakin pysyvän pätkätöitä tekevän työhön piiskatun pätkätyöläisten yhteiskunnallisesti ja kansalaisoikeudellisesti aivan osattoman ryhmän. Hallitusherrat ovat ryhtyneet työttömien pelotteluun ja luomaan osattomuuden tunteita työttömyyden ahdinkoon tuomitsemilleen työttömille työnhakijoille.

Hallituksen törkeä pyrkimys tehdä työttömistä työnhakijoista varottava esimerkki siitä, mihin hallitus pystyy epämieluisan opposition suhteen, on haaste kansalaisyhteskunnalle 

Eduskuntatyönsä puutteellisesti hoitaneet kansanedustajat ovat päästäneet hallituksen byrokraattiensa avulla tekemän valuvikaisen lakiesityksen laiksi jo ahdingossa elävien työttömien asemaa mahdollisesti huonontavine seurauksineen. Haitallisine seurauksineen voimaan tullut laki voi juuri noine seurauksineen asettaa kansalaiset oikeuksiltaan keskinäisesti eriarvoiseen tai muutoin epäoikeudenmukaiseen asemaan.

Siksi on pöyristyttää, että lähes ala-arvoisesti valmisteltu laki on välttänyt kansanedustajien perustuslaillisuusvalvonnan. Virkamiestyö näyttää olevan erittäin huonoa nykyisin työssä olevien viranomaisten tekemänä. Ihmetyttää, miksi näin on, kun työttömyyskortisto on täynnä väkeä, joka varmaan pystyisi hoitamaan lainvalmistelun paljon paremmin.  Valonpilkkuna on, että kansalaisliikeet näyttävt heränneet vastustamaan turmiollista "aktiivimallia". Lainausmerkit ovat tarpeen, sillä laki ei aktivoi ketään. Sen avulla työllsityvät vain ne, jotka muutoinkin olisivat työllistyneet.  

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Luulisin, ettei tuo muutaman prosentin leikkaus vielä ole mikään suuri kirveen isku, mutta se, että suuri osa työttömistä joutuu tulottomiksi kokonaan eikä heillä juuri ole mahdollisuuksia asiaan vaikuttaa.

Lisäksi työmarkkinatuen saajien joukossa on työkyvyttömiä, jotka toistaiseksi ovat kiikun kaakun pärjänneet tuen saamisen byrokratiassa, mutta tämän jälkeen he voivat mennä köyden jatkoksi. Kelalta kun ei armoa tule eläkehakemuksille.

Käyttäjän timoandersson kuva
Timo Andersson

Onko tulottomaksi joutuminen hyvinkin todennäköistä? Julkisuudessahan hallituspiirien mukaan uhkana olisi vain tuo muutaman prosentin vähennys työttömyysturvaan niille, jotka eivät pysty kohtuuttomia ehtoja täyttämään. Pienimmän turvan saajille muutamankin prosentin tulojen leikkaus voi aiheuttaa suurtakin vahinkoa.

Todellisuudentajuisen kannattaa epäillä hallintomme tiedotusta lain vaikutuksista. Olettaa voinee, että lain valmistelijat ovat olleet tietoisia lakiesityksen haittavaikutuksista työttömälle, joista he eivät ole välittäneet. Hyödyt säästöinä hallinnolle saatetaan arvioida niin hyviksi, ettei haittaa mitä suurellekin osalle työttömiä lopulta käy.

Ovatko työkyvyttömyyseläkkeiden kriteerit liiankin korkeat? Onko haluttu työkyvyttömät kerjäämään eikä eläkkeelle? Miksi kriteerit alittavien ei haluta vain tyytyvän muutaman prosentin leikkaukseen?

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Jos ei jostain syystä pysty osallistumaan TE-toimiston järjestämiin tapaamisiin tai aktiviteeteiksi kutsuttuihin kissanristiäisiin, niin siitä lankeaa ensin 60 päivän karenssi, jona aikana ei saa euroakaan ja karenssin purkamiseksi pitää tehdä selvityksiä sekä ilmoittautua uudelleen työnhakijaksi y.m. Tilanteen toistuessa ei välttämättä pääse enää työmarkkinatuen piiriin kuin oltuaan tietyn aikaa uudelleen työsuhteessa.

Uuden lain myötä tapahtunee niin, että TE-toimistot velvoitetaan myös omalta taholtaan jotain järjestämään, kun nyt on kovasti ollut tapetilla tuo syrjäseutujen ja vanhempien työttömien vaikeus noudattaa aktiviteettimallin edellyttämiä ukaaseja. Mitä sieltä sitten järjestetään, sitä ei tiedä, mutta on aika selvää, että kyseiset toiminnat ovat vasemmalla kädellä hätäisesti tehtyjä hutaisuja, joihin ei välttämättä kaikilla ole edellytyksiä osallistua. Ja TE-toimisto tulee tästä lähtien takuuvarmasti olemaan hyvin valpas hyödyntäessään karenssien lätkäisymahdollisuutta.

Tiedän parikin tapausta, jossa Kela on vastoin lääkärin lausuntoa päätynyt sille kannalle, että henkilö on työkykyinen ja samanaikaisesti samoin paperein yksityinen vakuutusyhtiä Ilmarinen on hyväksynyt lääkärin ilmoittamilla perusteilla kyseiselle henkilölle osa-aikaisen työvyttömyyseläkkeen, mikä pieni summa sitten napsastaan pois Kelan myöntämästä työmarkkinatuesta. Pääsääntöisesti on niin, että jos lääkärin lausunnossa mainitaan sanallakaan "alkoholin käyttö", niin eläkekäsittely menee saman tien ö-mappiin riippumatta siitä mitä muuta siinä lääkärin lausunnossa mainitaan, fyysiset vammat mukaan lukien.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen Vastaus kommenttiin #5

"tapahtunee niin, että TE-toimistot velvoitetaan ... TE-toimisto tulee tästä lähtien takuuvarmasti olemaan hyvin valpas..."

On muistettava toiselta puolelta myös, että aina kun jokin viranomainen velvoitetaan lisätoimiin, tämä lisää paineita myös sille. Resursseja ei vättämättä ole joka tarpeeseen omasta takaa julkisellakaan sektorilla, ja uuden homman opettelu kaikkineen voi olla haastavaa sielläkin puolella. En ota kantaa syyllisyyskysymysiin, mutta ihmiset pyrkivät tekemään annetut työnsö, ja väistämättä rapatessa myös roiskuu. Kömmähdykset voivat kuulostaa ensi alkuun dramaattisiltakin, kuten lööpeissä on korostettu joskus ehkä ylikin. Eräällekin yli 60-vuotiaalle työttömälle oli soitettu aina ennalta sovittuina aikoina parin kolmen kuukauden välein työllistymissuunnitelman päivityksestä ja käyty läpi hakemustenlähettämiset ja kurssihakemukset. Sitten kerran sovittua soittoa ei ollut tullutkaan, mutta seuraavalla viikolla oli tullut tylyhkö ilmoitus että ette enää ole oikeutettu työttömyysturvaan koska työnhakutilannetta ei ole päivitetty. Olennaista on, että tuokin virhe on kuitenkin oikaistu nopeasti. Alkuhaparointiahan on aina, eikä ihan kaikkea tarvitse heti raportoida keltaiseen lehdistöön, merkittävimmät tietenkin. Ehkä aktiivimallissakin on jotain paitsi vikaa myös jotain säilyttämisenkin arvoista, kunhan käytänteet ja odotukset sen toteutuessa alkavat toimia luontevasti. Ehdollisena jatkoon.

Käyttäjän JairiPalonen kuva
Jairi Palonen

Parlamentarismi ei toimi Suomessa
Suomen järjestelmän tekee se, että tämä puolue-eliitin valta toteutuu kombinaationa konsensuspolitiikkaan, jossa ei ole poliittisia blokkeja. Kansalaiset eivät pääse valitsemaan politiikkavaihtoehtojen väliltä, vaan pystyvät korkeintaan vaihtamaan yhden epäsuosituksi muodostuneen suuren puolueen pois hallitusvastuusta.

Riippumatta vaalituloksesta puolueisiin kytköksissä olevat etujärjestöt sekä "vallan vahtikoirat" jotka parhaiten päätösten valmistelussa pystyvät , ja joilla on siihen parhaat resurssit ja tarpeeksi rahaa vaikuttamaan päätöksiin .Poliittiset lobbarit kykenevät tehokkaasti säilyttämään vaikutusvaltansa – joka on tosiasiallista vallankäyttöä.

demokratia sovellettuna nykyisellä tavalla ei ole mikään demokratia vaan sen irvikuva. Äänestämällä on mahdotonta muuttaa politiikkaa, jota johdetaan sivusta puoluebyrokratiasta.

Suomessa kansalaisten tieto politiikasta ja yhteiskunnasta on suhteellisen vähäistä. Sveitsissä missä kansanäänestyksellä on vaikuttamis mahdollisuuksia, kansalaisilla on keskimäärin hyvät tiedot politiikasta.Suomessa hyvin toimeen tuleva enemmistö keskiluokka asioita seuraava, äänestää aktiivisesti-taas suuri osa kansasta näkee vaikuttamisen olevan turhaa, ja demokratia ei ehkä toimi toivotulla tavalla, ja ongelmat kasautuvat.

Käyttäjän 8mirsuurla kuva
Kasimir Suurla

Tuntuu että politiikassa on valloilla aika samanlainen liikehdintä just tässä, että ikäänkuin se ja sama ketä äänestää, tulee tappio. Kaikki häviää. Kaksipuoluejärjestelmähän on esimerkiksi Jenkeissä hyvin samanlainen, kun tuossa Jairi kuvaili:
"Kansalaiset eivät pääse valitsemaan politiikkavaihtoehtojen väliltä, vaan pystyvät korkeintaan vaihtamaan yhden epäsuosituksi muodostuneen suuren puolueen pois hallitusvastuusta."

-Suomessakin vaikuttaa siis ettei monipuoluejärjestelmän sekamelskasta jää ihmisille muuta käteen kun kusetettu fiilis ja eriävät mielipiteet siitä kuka on kusipää.

Vielä kun ei olla mistään kilpailukykytemppuja tehty ja ollaan nk. pulassa.. Lääkkeenä tähän siis ulkoistetaan virmoja(Fortumin 7% vuostuotto puff..) uudelleen sijoitetaan se muiden velkakirjoihin, niin kuin sijoitetaan eläkerahastoissakin ( joilla tais olla 2%vuoskorko = tuotto) eli eletään "ajan hengessä" ja tehdään rahasta rahaa ja rahoitetaan kuplaa, mielummin, kuin sijoitetaan omaan maahan, tuotantoon tai mihin tahansa konkreettiseen.. Joskus taisi Suomessakin saada tukia normaali yrittäjäkin, mutta eikö ne nyt keskitetä isommille työllistäjille?

Monia hyvii ideoita uudistaa rakenteita löytyy - esim. Pohjois-Dakotassa pankki vaatii firmoja työllistämään ihmisiä aina per 100 000$ laina vastinetta. Loisto ehdotus! Sen sijaan annetaan verohelpotuksia markkina voittajalle ja sanotaan että "me pidetään täälä konttorilla peukut pystyssä, keep it up" o.O Hämmentää.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Yrittäjä tyrmää aktiivimallin:

"
Työpaikat eivät ole muutaman tunnin pysäkkejä eivätkä työntekijät pysäkeille heitettäviä säkkejä
"

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005525626.html

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Vaikuttaa siltä, että poliitikot ovat sisäistäneet sosialistisen yhteiskuntakäsityksen puoluekannasta riippumatta ja vain oikeissa töissä toimivat yrittäjät ymmärtävät mistä markkinataloudessa on kysymys.

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Mielestäni vaikuttaa siltä, että hallituksella on jonkinlainen uusliberalistinen linja ("markkinataloususkovaisuus").

Mutta mm. aktiivimallin läpirunnominen, osoittaa etteivät tajua kuinka työmarkkinat toimivat.

Tosin nyt viimeaikoina on alkanut vaikuttamaan siltä, että ovat vain täysin kuutamolla kaikesta.

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Meillähän presidenttiä pidetään paitsi ulkopolitiikan myös arvojohtajana. Pressanvaalit ovat tuntuvasti ja kuuluvasti lähempänä kuin eduskuntavaalit...

Pressaehdokkaista useampikin on tainnut sivuta syrjäytymisteemaa, mutta vain yksi on käyttänyt tuota Hylkysyrjä-vertausta, vieläpä kaikessa monimerkityksisyydessään, vaikkei tiettävästi olekaan sosialisti. Pitäisiköhän ihan vaikka taktikoiden äänestää juuri hänet toiselle kierrokselle? On sääli, jos suomalaiset jättävät korkean tason työhönottohaastattelussaan kerrankin rekrytoijina kilpailuttamismahdollisuutensa yksivaiheiseksi hätiköimällä istuvan pätkätyöläisen jatkoon ilman kunnon syvätenttausta käsi sydämellä!

Jos tämä hylkysyrjän oivaltanut ehdokas tulee kakkoseksi eikä ennakkosuosikki saakaan yli puolta äänistä, on molempien pakko terävoittää kantojaan hylkysyrjä-kysymyksissä kaikista näkökohdista pärjätäkseen loppuun asti, ja sanasta miestä, voittipä Sauli tai tämä Hylkysyrjänpuolustaja, ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/249134-h...

Toimituksen poiminnat